×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

جلسات شورای پژوهشی مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی

اولین جلسه شورای پژوهشی 93/12/25

دومین جلسه شورای پژوهشی 94/2/21

سومین جلسه شورای پژوهشی 94/5/26

چهارمین جلسه شورای پژوهشی 94/11/5

پنجمین جلسه شورای پژوهشی 94/12/17

ششمین جلسه شورای پژوهشی  95/03/31

 هفتمین جلسه شورای پژوهشی  18-5-95

 هشتمین جلسه شورای پژوهشی 25-5-95

 نهمین جلسه شورای پژوهشی  11-11-95

دهمین جلسه شورای پژوهشی  96/02/18

یازدهمین جلسه شورای پژوهشی 96/04/26

دوازدهمین جلسه شورا پژوهشی27-09-96

سیزدهمین  جلسه شواری پژوهشی 8-11-96

چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی  2-972-

پانزدهمین جلسه شورای پژو هشی 27-3-97 

شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی 1-7-97

هفدهمین جلسه شورای پژوهشی 20-8-97

    98-02-08هیجدهمین  جلسه شورای پژوهشی 

نوزدهمین جلسه شورای پژوهشی 20-05-98

بیستمین جلسه شورای پژوهشی 26-08-98

98-11-06 بیست و یکمین  جلسه شورای پژوهشی 

 99-01-24بیست و دومین  جلسه شورای پژوهشی 

بیست و سومین جلسه شورای پژوهشی 11-3-99

 بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی 15-4-99

 بیست و پنجمین جلسه شورای پژوهشی 09-09-99

بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی19-12-1399

بیست و هفتمین جلسه شورای پژوهشی24-03-1400

بیست و هشتمین جلسه شورای پژوهشی01-08-1400

بیست و نهمین جلسه شورای پژوهشی27-09-1400

سی امین جلسه شورای پژوهشی16-12-1400

سی و یکمین جلسه شورای پژوهشی12-05-1401

سی و دومین جلسه شورای پژوهشی25-07-1401

سی و سومین جلسه شورای پژوهشی15-09-1401

سی و چهارمین جلسه شورای پژوهشی02-03-1402

سی و پنجمین جلسه شورای پژوهشی29-03-1402

سی و ششمین جلسه شورای پژوهشی 13-06-1402

سی و هفتمین جلسه شورای پژوهشی 1402/07/10

سی و هشتمین جلسه شورای پژوهشی 1402/08/22

سی و نهمین جلسه شواری پژوهشی 1402/11/09

چهلمین جلسه شورای پژوهشی 8-12-1402

چهل و یکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز05-03-1402

چهل و دومین جلسه شورای پژوهشی 18-04-1403

 

تنظیمات قالب