×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

                                                              

بسمه تعالی                                           

 

اساتید و پژوهشگران گرانقدرخواهشمند است به منظور رعایت اصول اخلاق در پژوهش و پاسداشت حقوق مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

 افیلیشن با متن ذیل در تمامی مقالات خروجی مرکز رعایت شود: { اولین افیلیشن }

 

AFFILIATION for research articles:

 

 

Hearing Disorders Research Center, Loghman Hakim Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

 

متن افیلیشن در مقاله تحقیقاتی (فارسی) :

 

مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی، بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

 

 

 

 

 

*************************************************************************

مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تنظیمات قالب