×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی

 

1.                  آقای دکتر علی اصغر پیوندی

2.                  آقای دکتر مهدی خواجوی

3.                  آقای دکتر بیژن نقیب زاده

4.                  آقای دکتر علی افتخاریان

5.                  آقای دکتر یوسف صادقی

6.                   آقای دکتر نوید احمدی روزبهانی

7.                  آقای دکتر نادر اکبری دیلمقانی

8.                  آقای دکتر فرهاد مختاری نژاد

9.                  آقای دکتر حسن پیوندی

10.             خانم مرضیه شریفیان

11.             آقای دکتر حجت اله عباس زاده

12.             خانم دکتر سمیه نیک نظر

13.             خانم دکتر محبوبه ارویی

14.             خانم سعیده ناطقی نیا

15.             آقای امید شفق سرخ

 
تنظیمات قالب