×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن


دکتر علی اصغر پیوندی
ریاست مرکز
Google Scholar

Scopus

دکتر شاهرخ خوش سیرت 
قائم مقام مرکز 

Google Scholar
Scopus

دکتر مهدی خواجوی
عضو شورا

Google Scholar
Scopus


 

دکتر بیژن نقیب زاده
عضو شورا

Google Scholar
Scopus

دکتر فرهاد مختاری نژاد
عضو شورا

Google Scholar
Scopus 

    دکتر نادر اکبری دیلمقانی      عضو شورا

Google Scholar
Scopus

دکترعلی افتخاریان
عضو شورا

Google Scholar

Scopus

دکتر حسن پیوندی
عضو شورا

Google Scholar

Scopus

دکتر هاشمی نظری
عضو شورا

Google Scholar
Scopus 

ددکتر حجت اله عباس زاده

عضو شورا

Google Scholar
Scopus

         دکتر سمیه نیک نظر          عضو شورا

Google Scholar
Scopus

دکتر زهرا عباسی
عضو شورا

Google Scholar
Scopus

        

 

    دکتر فاطمه حیدری

   عضو شورا

Google Scholar
Scopus

             دکتر زهرا رحمانی        عضو شورا

Google Scholar
Scopus

خانم هما زرین کوب
عضو شورا

Google Scholar

Scopus 

 


   خانم حسنا فروغی راد  

   دبیر شورا

Google Scholar
Scopus

 

تنظیمات قالب