×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن


دکتر علی اصغر پیوندی
ریاست مرکز 

علم سنجی

دکتر شاهرخ خوش سیرت 
قائم مقام مرکز 

علم سنجی
 

دکتر مهدی خواجوی
عضو شورا

علم سنجی
 


 

دکتر بیژن نقیب زاده
عضو شورا

علم سنجی

دکتر فرهاد مختاری نژاد
عضو شورا

علم سنجی
 

    دکتر نادر اکبری دیلمقانی      عضو شورا

علم سنجی
 

دکترعلی افتخاریان
عضو شورا

علم سنجی


دکتر حسن پیوندی
عضو شورا

علم سنجی

 

دکتر هاشمی نظری
عضو شورا

علم سنجی
 

ددکتر حجت اله عباس زاده

عضو شورا

علم سنجی

         دکتر سمیه نیک نظر          عضو شورا

علم سنجی
 

دکتر زهرا عباسی
عضو شورا

علم سنجی

        

 

    دکتر فاطمه حیدری

   عضو شورا

علم سنجی

             دکتر زهرا رحمانی        عضو شورا

علم سنجی

خانم هما زرین کوب
عضو شورا

علم سنجی

 

 


   خانم زهراشاملو 

   دبیر شورا

Google Scholar
 

 

تنظیمات قالب